40/1/B Bhonde Colony, Karve Road, Pune 411004
Off - +91 20 25433207   Res - +91 20 25652324 saryajani@gmail.com

प्रतिनिधी यादी

महाराष्ट्र प्रतिनिधी

सरिता आवड

मोबाईल :९८३३९८७५६८

अहमदनगर

 प्रज्ञा हेंद्रे – जोशी

मोबाईल : ९८५००७५४४३

अकोला

दीप्ती जोशी

फोन : ०७२४/२४२१६१३

मोबाईल : ९४२३१५०५१५

अमरावती

 शोभा रोकडे

मोबाईल :  ९९६०९३७७६९

अंबाजोगाई

अरुंधती पाटील

मोबाईल : ९४२२७४४१६६

औरंगाबाद

जयश्री गोडसे

फोन – ०२४०/२३३९६२२

सुलभा खंदारे

मोबाईल : ९४२२२०११२१

बेळगाव

मनीषा सुभेदार

फोन- ०८३१/२४०३९३८

मोबाईल : ९३४२५४१८८६

बीड

हेमलता पाटील

फोन – ०२४४२/२२२४२०

मोबाईल : ९८२२६३११४४

बारामती

सीमा गोसावी

मोबाईल : ९८५०९३४३४२

बार्शी

भरती रेवडकर

मोबाईल : ९६०४५१५५२३

बुलडाणा

नरेंद्र लांजेवार

मोबाईल : ९४२२१८०४५१

बेंगळुरू

नीता जाधव

मोबाईल : ०९८४५०६६१७३

चाळीसगाव

वैशाली निकम

मोबाईल :९४२१५१२५३३

चंद्रपूर

गीता देव्हारे -रायपुरे

मोबाईल : ९९७५३४९५५५

दौड

अरुण मोरे

मोबाईल :  ९८५००१४५७३

गोवा (पणजी)

उज्वल आचरेकर

मोबाईल : ०९४२११४७९४६

हैदराबाद

शुभांगी परळीकर

मोबाईल :  ९२९६०५०००२

फोन-०४०/२४६०८५६६

जळगाव

शमा सुबोध

मोबाईल :  ९३७३०३५५३५

कणकवली

शमिता बिरमोले फोन- ०२३६७/२३२९०९/२३२५०७

कोल्हापूर

आशा आठले फोन- ०२३१/२६५६२२७

मोबाईल :  ८८३०९२०९३९

पद्मानगरलातूर

शैलजा बरुरे

मोबाईल :  ९४२३७१४५३४

महाबळेश्वर

नीता भिसे

फोन- ०२१८६/२६००४३

मालगुंड

अस्मिता रग्गे

फोन- ०२३५७/२३५०१३

मोबाईल :    ९६२३६९९१५४

मुंबई

मालाड (.)

मीनाक्षी दादरवाला

फोन : ०२२/२८८२३२४९

मुलुंड

रजनी करंदीकर

मोबाईल :  ९८९२४७३३२७

विलेपार्ले(पू .)

विनिता हाटे

फोन- ०२२/२६१३०६४२

(वेळ-सायं. ८ नंतर)

वाशी (नवी मुंबई )

शरयू देशपांडे

मोबाईल :  ९३२५००१९६२

मालवण

वैशाली पंडित

फोन- ०२३६५/२५२९९२

मोबाईल :  ९४२२०४३०२५
नागपूर

अनुराधा खेर्डेकर

फोन- ०७१२/२०४०१२५

मोबाईल :  ९४२२८०४७२७

सुभाष तुलसीता

मोबाइल :  ९३७१५९९९२३

नांदेड

मीरा कुलकर्णी

मोबाईल :  ९४२२१८९२६४
नाशिक

मेधा  वैजापूरकर

फोन-०२५३/२५३०१०३

निपाणी

शोभना शिपूरकर

मोबाईल : ०९४४८८६१९३३

परभणी

ज्योती चौंडे

मोबाईल :  ९०९६५०५१७६

पुणे

सुनीता भागवत

मोबाईल :  ९४२२३१०३७८

दीपा देशमुख

मोबाईल :  ९५४५५५५५४०

गौरी जाणवेकर

मोबाईल :  ९८८१८८७५९०

चिंचवड

प्रियदर्शिनी हिंगे

मोबाईल :  ७७४१०४०१५४

रत्नागिरी

आरती पोटफोडे

मोबाईल :  ९२७०३१५४५९

सफाळे , जि. पालघर

स्वाती भोईर

मोबाईल :  ८१०८३२२३९९

सातारा

श्रीकांत के.टी. फोने- ०२१६२/२३२०६०

मोबाईल :  ९८२२०६४८००

देऊर  सातारा

तरुजा भोसले

मोबाईल :  ९५६१०९३८३८

सावंतवाडी

अर्चना वझे

फोन- ०२३६३/२७२८२८

शिंदखेडाजि. धुळे

संदीप गिरासे

मोबाईल :  ९४२३४९४५१५

सोलापूर

सरोजनी तमशेट्टी

मोबाईल :  ९९६०१०३२९४

सांगली

छायाश्री जाधव

फोन- ०२३३/२३७६८६१

मोबाईल :  ९८६००४९८८०

सांगली जिल्हा

सोनिया कस्तुरे

मो. ९३२६८१८३५४

नामदेव कस्तुरे

मो. ९४२२४१०८५४

सिंधुदुर्ग जिल्हा 

अर्पिता मुंबरकर

मो. ९४२०२६११९६

रिसोड,जिवाशीम

चाफेश्वर गांगवे

मोबाईल :  ९०९६६७५००१

यवतमाळ

आशा देशमुख

मोबाईल :  ९४२३४३६०४३

मंगला  सरोदे

फोन- ०७२३२/२४२८२९

परदेशातील प्रतिनिधी

MOHINI KELKAR : 316,Richmond Rd. Kingsto upon, Thames Surrey, KT2, 5PP, UK. Email: kharekelkar@hotmail.com

VIDWANAS SHAILA: 8, STONEHEDGE DRIVE, EAST WINDSOR, NJ08520-2825U.S.A. Email: shaila@vidwans.com

SHATAKSHEE DHONGADE: 818, COURTENACY DRIVE, NEATLANTA(G.A)- 30306 U.S.A. Email: scdoes@gmail.com

SHEETAL DESHAPANDE: Unit 316, Jetty Road , Brighton, South Australia-5048.
Phone No.: 0414294474, Email: sheetald29@gmail.com

ADITI KELKAR HATE : Flat no. 1307, Burj I Nahada Tower, I Nahada 1, P.O. Box no. 341235, Dubai, UAE.
Phone No.: 971-4-2389467, Mobile No.: 971-56-1798331.
Email: aditikelkar21@gmail.com

खालील ठिकाणीही ‘मिळून साऱ्याजणी’ची वर्गणी स्वीकारली जाईल 

(१) हिराचंद नेमचंद वाचनालय : १३४, मुरारजी पेठ, सोलापूर – ४१३००१. फोन : २७२६६२०
(२) आजचा सुधारक : गौरी वंदन, १२३, शिवाजीनगर, तिसरा मजला, नागपूर – ४४००१०. फोन : २२३९९००, मोबईल: ९८८१९००६०८.
(३) साधना : ४३० – ३१, शनिवार पेठ, शनिवार पेठ पोलिस चौकीजवळ, पुणे. फोन : २४४५९६३५.